Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือบริการประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
   นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   สถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ประชาสัมพันธ์
   - ประกาศต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นายกมล เพชรน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายพิทักษ์บำรุง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 0)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 0)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนภากาญจน์ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 1)
นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 2)
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทอง หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบอดทุ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 4)


ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศพด.สังกัดอบต.อิปัน ประจำปี2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันสัญจร ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการศึกษนอกสถานที่-ศพด ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลอิปัน ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบัณทิตน้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันแม่ อบต.อิปัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ตำบลอิปัน ประจำปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 127)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
บ้านในฝันรีสอร์ท 341/2 หมู่1 ต.อิปัน อ.พระแสง จฺสุราษฎร์ธานี Wiang Sa, Surat Thani 84210 โทร 084-0614548
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ธรรมชาติรีสอร์ท-พระแสง หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 84210 โทร 080-6954076
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  แทรกเตอร์พระราชทาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
  ภาพกิจกรรม-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หนังสือสั่งการ คลิกที่นี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน คลิ๊กที่นี่
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.อิปัน
saraban_06841609@dla.go.th
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน
อบต.อิปัน
แบบคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน
/ร้องทุกข์
อบต.อิปัน
แบบคำร้องขอรับความ
ช่วยเหลือสาธารณภัย
อบต.อิปัน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อบต.อิปัน
 
328/8 หมู่ 1, ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84210โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2 โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban_06841609@dla.go.th
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs