Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือบริการประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
   นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   สถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน ตำบลอิปัน (ดู : 23) 20 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 17) 18 เม.ย. 2566
ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (ดู : 59) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่่วนตำบลอิปัน (ดู : 136) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 48) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมุ่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 29) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 35) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 41) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 33) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 42) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 27) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 24) 13 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 23) 13 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 24) 13 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 22) 13 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 25) 7 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 35) 7 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 35) 1 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 31) 30 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 94) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 51) 23 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 45) 23 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 (ดู : 49) 26 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 57) 12 ต.ค. 2565
ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 250) 3 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 68) 6 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 68) 30 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) (ดู : 250) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 89) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 100) 27 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 98) 18 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 89) 12 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 90) 3 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 184) 14 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 170) 12 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 171) 11 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 181) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 (ดู : 194) 23 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 176) 11 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 178) 5 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 179) 5 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (ดู : 179) 3 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 194) 20 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 198) 20 ต.ค. 2564
ปฏิทินการเลือกตั้ง (ดู : 233) 11 ต.ค. 2564
รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 114) 7 ต.ค. 2564
ข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมวันธงชาติไทย ประจำปี2564 (ดู : 264) 28 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 232) 15 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลอิปัน เรื่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 69) 20 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 225) 20 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 255) 20 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2564 (ดู : 75) 19 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 81) 16 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 78) 5 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 250) 27 ก.ค. 2564
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาชุดที่ 17 เรื่อง การจัดการน้ำเสียโดยชุมชน (ดู : 337) 22 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 249) 20 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 77) 16 ก.ค. 2564
ขอเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลอิปัน (ดู : 151) 15 มิ.ย. 2564
ข้อมูลการดำเนินกิจการตลาด (เอกชน) และใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 282) 15 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
328/8 หมู่ 1, ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84210โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2 โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban_06841609@dla.go.th
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs