ภาพกิจกรรม
การประชุมข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
1007
21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายมล เพชรน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการเข้าร่วมกำหนดมาตรการ/การประชุมมอบนโยบาย/การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน

ในการนี้ นายกมล เพชรน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.อิปัน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนา/ปรับปรุงผลการประเมิน ITA /ช่่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป