ภาพกิจกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1011
20 สิงหาคม 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น, เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ,เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล, เป็นเกียรติศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง ฯลฯ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปันผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่แล้วเสร็จ มีรายชื่อดังประกาศแนบท้ายนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน