รายงานทางการเงิน
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567
1 กรกฎาคม 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567
5 มิถุนายน 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2567
7 พฤษภาคม 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567
3 เมษายน 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
5 มีนาคม 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567
3 มกราคม 2567

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปีงบประมาณ 2566
8 ธันวาคม 2566

0


รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567
6 ธันวาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
15 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567
2 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
5 กันยายน 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566
4 สิงหาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2566
6 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566
7 มิถุนายน 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2566
3 พฤษภาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2566
5 เมษายน 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
2 มีนาคม 2566

0


ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปีงบประมาณ 2565
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

เอกสารแนบ