กองทุนประกันสุขภาพ
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
18 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
12 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2566
30 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
27 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกองทุน อบต.อิปัน
16 พฤศจิกายน 2559

0


ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

เรื่อง  การใช้แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

......................................................................................................

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  รายละเอียดปรากฎตามแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ   วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

                                                    สมกมล ศรีสมโภชน์

                                               ( นาวสาวสมกมล ศรีสมโภชน์ )

                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                    ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อิปัน
15 สิงหาคม 2559

0


ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

เรื่อง  การจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

......................................................................................................

                   ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน จะดำเนินการจัดทำแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                   โดย “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

                   “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

                   “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น

                   “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น

                   “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

                   องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕   กันยายน  ๒๕๕๙

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

                                                    สมกมล ศรีสมโภชน์                                                                                                

                                               ( นาวสาวสมกมล ศรีสมโภชน์ )                 

                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                    ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อิปัน
15 สิงหาคม 2559

0


ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

เรื่อง  การจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

......................................................................................................

                   ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน จะดำเนินการจัดทำแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                   โดย “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

                   “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

                   “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น

                   “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น

                   “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

                   องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕   กันยายน  ๒๕๕๙

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

                                                    สมกมล ศรีสมโภชน์                                                                                                

                                               ( นาวสาวสมกมล ศรีสมโภชน์ )                 

                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                    ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน